Algemene voorwaarden Bijles-Huiswerk.nl, TopClassTutors.org International LLC Malta:

 

Aanmelding en betalingsvoorwaarden

Aanmelding en betaling geschiedt alleen via het online registratieformulier op de website www.bijles-huiswerk.nl. De ontvangstdatum TopClassTutors geldt als ingangsdatum van het jaarcontract. De leerlingen kunnen ook aangemeld worden door scholen en andere maatschappelijke/internationale instellingen.
De registratie vindt uitsluitend plaats via onze website. Als het lesgeld voldaan is zonder inschrijving, geldt de datum van betaling als de startdatum van het jaarcontract. In beide gevallen gelden alle onderstaande voorwaarden.
Indien voor meer dan 1 jaar vooruit geboekt is, geldt de laatste geboekte les als einddatum van het contract.

 

Alle ouders betalen het volgende pakket via de website of bankoverschrijving, minimaal twee weken voor de laatste geplande datum. Indien u het nieuwe pakket binnen twee weken voor de laatste geplande datum reserveert, wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u een per email toegestuurde factuur ontvangen heeft, dient u deze voor de vervaldatum te betalen.  U kunt het totale bedrag naar de rekening van TopClassTutors overschrijven onder vermelding van de naam van de student en factuurnummer. Na de vervaldatum van de factuur wordt 10% van het factuurbedrag extra in rekening gebracht.

De vergoedingen voor een nieuw pakket bijles, studiebegeleiding, muziekonderwijs en (taal)cursussen dienen uiterlijk twee weken voor de laatste geplande lesdatum voldaan te worden of op de factuur vermelde datum op de rekening van TopClassTutors bijgeschreven te zijn. Als na de eerste herinnering de vergoeding nog niet voldaan is, wordt de leerling geschorst totdat de financiële verplichtingen voldaan zijn. De leerlingen worden dan ook niet toegelaten tot de lessen. Er worden geen vervangende dagen aangeboden. De betalingsverplichting voor het volledige jaar blijft bestaan.

Het jaarcontract is geldig voor het schooljaar van inschrijving en eindigt op de laatste dag van het schooljaar, die vermeld is op de schoolwebsite van de leerling. Voor data per regio, zie website Ministerie van Onderwijs.

 

Plaatsing

Inroostering voor de bijlessen of cursussen geschiedt in volgorde van betaling.  U kunt op het aanmeldingsformulier uw gewenste dagen en tijden aangeven. Toewijzing vindt echter plaats op grond van beschikbaarheid. Het aantal aangevraagde sessies per week of het aantal vermeld op het registratieformulier kan niet worden verlaagd tot het eind van het schooljaar. Onder voorbehoud van beschikbaarheid wordt minimaal 1 sessie of weekend per week gevolgd door de leerling, anders wordt de sessie afgeschreven. De toegewezen dagen en uren kunnen niet worden gewijzigd door de studenten of de ouders, onder geen enkele voorwaarde.

 

Voorbehoud

TopClassTutors.org International Limited behoudt zich het recht voor op elk moment eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld prijzen, data en tijden door te voeren. De aangepaste prijzen worden dan op de website vermeld. Klanten dienen zelf regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven. Wijzigingen in het rooster worden per email toegestuurd..

Gedrag:

TopClassTutors behoudt zich het recht voor om leerlingen of ouders de toegang tot de les/gebouw te ontzeggen bij misdragingen t.o.v. andere leerlingen en de staf van TopClassTutors of andere aanwezigen op de locaties van TopClassTutors. De ouders/begeleiders worden hiervan per email op de hoogte gesteld. Bezwaar of beroep is niet mogelijk. De betalingsverplichting blijft bestaan tot het einde van het contract.


Lestijden/schoolvakanties
7 dagen per week van 9.00 tot 21.00.

Bij lestijden voor 9.00 of na 21.00 wordt een toeslag van 25% in rekening gebracht.

Lessen worden gedoceerd gedurende 365 dagen per jaar. Leerlingen/studenten, die gedurende de schoolvakanties geen lessen wensen te volgen, dienen dit minimaal 4 weken van te voren per email aan de administratie te melden en deze lessen tijdig voor de vakantie te boeken, anders worden de lessen afgeschreven. Er worden geen vervangende lessen aangeboden.

TopClassTutors behoudt het recht op elk moment bijlessen naar een ander tijdstip, dag of week te verplaatsen zonder opgave van reden.

 

Studiematerialen.


Studiematerialen en studiebenodigdheden worden door de aanmelder aangeschaft.

Voor basisschoolleerlingen: de benodigde studiematerialen dienen voor aanvang van de eerste (bijles-) aangeschaft te worden. Geldt ook voor CITO-trainingen.

 

Halen/Brengen kinderen:

De ouders/begeleiders/voogden bellen aan bij de locatie waarna de kinderen bij de deur worden opgehaald. Zonder afspraak met de administratie is het niet mogelijk de locatie te betreden. De administratie kan zonder opgave van reden ouders/voogden/begeleiders de toegang tot een leslocatie ontzeggen. Zodra het kind ingeleverd is, is het niet toegestaan voor de ouders om naast de leslocatie te verblijven, met uitzondering van de universitaire locaties waar een restaurant/café aanwezig is, waar de ouders tijdens de les kunnen wachten.
Leerlingen moeten de leslocatie direct na afloop van de les verlaten anders wordt een extra uur(40 euro) in rekening gebracht.

TopClassTutors beschikt over eigen schooltransport en biedt de mogelijkheid tot halen/thuisbrengen in heel Nederland. Reserveringen en informatie per email info@bijles-huiswerk.nl.

 

Reiskosten
Bij halen/brengen en de optie docent aan huis wordt euro 0,50/km in rekening gebracht.

 

 

 

Communicatie

Alle communicatie tussen administratie en ouders verloopt op schriftelijke wijze per email of post. De docenten zijn niet verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders. De docenten rapporteren aan het begin en het eind van het studiejaar aan de administratie en deze stuurt, indien noodzakelijk, de rapportage door naar de ouders/verzorgers.

 


Contact:
TopClassTutors.org International Limited
Malta
info@bijles-huiswerk.nl

 

 

Reacties/referentie/recensies

 

Door akkoord te gaan met de voorwaarden via de online aanmelding behoudt TopClassTutors het recht om de tijdens schooltijd gemaakte foto's, video's en schriftelijke ervaringen van de kinderen op haar websites te plaatsen of voor promotionele activiteiten te gebruiken.

 

Verzuim/te laat komen op de les

 

Afzeggen op eigen kosten is mogelijk, maar u moet altijd de administratie en de docent minimaal twee dagen van te voren per email op de hoogte brengen. 

Afgezegde sessies worden afgeschreven van het pakket en worden niet vervangen of verplaatst.

 Er wordt nooit kosteloos een vervangende datum aangeboden. Het op de website vermelde of de administratie bepaalde tarief wordt in rekening gebracht.
Leerlingen kunnen alleen op de ingeroosterde tijd starten met de les. Leerlingen die later dan de ingeroosterde tijd arriveren, worden niet toegelaten op de les. Deze les wordt afgeschreven van het pakket.

Aanvraag urenoverzicht

Voor de aanvraag van een urenoverzicht wordt euro 75 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

Voor de leerlingen wordt door TopClassTutors geen verzekering afgesloten. U dient hiervoor zelf zorg te dragen. TopClassTutors en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor aan de leerling overkomen ziekte, ongevallen of ontvreemding/vermissing van de persoonlijke spullen.

De ouders/voogd van de leerlingen, die schade aan het meubilair, studieboeken of andere eigendommen van TopClassTutors toebrengen, worden hiervoor aansprakelijk gesteld en dienen binnen drie weken de facturen inzake de schade te voldoen.

 

Terugtrekking en restitutie

Terugtrekking na plaatsing voor bijlessen, cursussen, weekendschool of kampen dient u schriftelijk en ondertekend door ouders/verzorger per e-mail info@bijles-huiswerk.nl (gescand) of per post aan TopClassTutors te melden. Bij terugtrekking vindt geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats en dienen alle resterende termijnen op de datum van terugtrekking door de borg/ouders voldaan te worden. Er worden geen vervangende diensten aangeboden.

 

Geschillen

 

Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen u en TopClassTutors.ORG International LLC Malta, treedt het bestuur van TopClassTutors met u in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een bindende beslissing, tenzij u uiterlijk een week nadat het overleg is gestaakt het geschil aan een bevoegde rechter in Malta voorlegt.

 

De voorwaarden op deze website www.bijles-huiswerk.nl/Algemene_voorwaarden zijn bindend en leidend en gelden voor elke leerling/student en ouder/voogd of aanmelder.

    

Via het verzenden van het online aanmeldingsformulier voor bovengenoemde begeleiding/cursussen/bijlessen/andere diensten of door betaling van het lesgeld voor deze diensten verklaart de aanmelder kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de studieovereenkomst TopClassTutors en de inhoud daarvan gelezen en begrepen te hebben en ermee akkoord te gaan.